آیة الله حسین عشاقی

آیة الله حسین عشاقی

دانشیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

شرح حال علمی :
اساتید در اصفهان عبارتند از

 • در منطق و کلام حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای محزون و آیه الله أشنی
 • در فقه و اصول حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای أنصاری از أسباط شیخ انصاری و آیه الله شیخ مجتبی لنکرانی
 • در فلسفه آیه الله سید حسن مدرس

اساتید در قم عبارتند از :

 • در اصول آیه الله سید علی محقق داماد
 • در خارج فقه آیه الله تبریزی و آیه الله شاه‌آبادی مجموعا 9 سال
 • در خارج اصول آیه الله وحید خراسانی و آیه الله شاه آبادی مجموعا 9 سال
 • در فلسفه آیه الله جوادی آملی و آیه الله حسن زاده آملی
 • در عرفان آیه الله جوادی آملی و آیه الله حسن زاده آملی

تدریس ها :

الف – تدریس منطق

 • حاشیه ملا عبدالله 2 دوره
 • شرح شمسیه 3 دوره
 • شرح مطالع 1 دوره ناتمام

ب – تدریس کلام

 • شرح تجرید علامه حلی 1 دوره
 • شوارق الالهام لاهیجی 1 دوره جلد یکم

ج – تدریس فلسفه

 • بدایه الحکمه علامه طباطبائی 4 دوره
 • نهایه الحکمه علامه طباطبائی 12 دوره
 • شرح منظومه حکیم سبزواری  2  دوره
 • شرح إشارات بخش الهیات ، نمط چهارم  3 دوره و نمطهای دهم 2 دوره و أغلب نمطهای دیگر 1 دوره
 • اسفار صدر المتالهین جلد یکم  و دوم مجموعا 10 سال و جلد سوم 4 سال و جلد ششم 4 سال، جلد هفتم سال 95 تا 98
 • خارج فلسفه دوره‌ أول از سال 1389 تا سال 98

د ـ تدریس عرفان

 • تمهید القواعد ابن ترکه 2 دوره (البته یکی ناقص بود)
 • شرح قیصری بر فصوص الحکم یک دوره
 • نصوص قونوی

ح ـ تدریس خارج فلسفه

 • از سال 89 تا کنون (98) به تدریس خارج فلسفه مشغول بوده‌ام و در آن به تبیین فلسفه انتخابی خود که بر مبنای تکثر ناپذیری وجود است پرداخته‌ام.

سایر فعالیت های علمی

 • همکاری با بخش علوم عقلی مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، نوع فعالیت، استخراج مطالب کتابهای فلسفی  مثل أسفار (ج 3 ) و حاشیه صدر المتالهین بر شفاء شیخ الرئیس و حاشیه صدر المتالهین بر حکمه الاشراق شیخ إشراق جهت کامپیوتری کردن آنها.
 • همکاری با دائره المعارف علوم عقلی در موسسه امام خمینی، در کمیته فلسفه و عرفان
 • عضو مجمع عالی حکمت قم در بخش فلسفه و عرفان

آثار

 • ـوعایه الحکمه فی شرح نهایه الحکمه : این أثر دومین شرحی است که بر نهایه الحکمه علامه طباطبائی و پس از تعلیقه آیه الله مصباح نوشته شده و در این کتاب به اغلب اشکالاتی که بر علامه طباطبائی شده پاسخ داده‌ام، أولین چاپ این شرح در سال 72 منتشر شد و در سال 82 توسط مرکز جهانی تجدید چاپ گردید.
 • نانمائی، شکاکیت و نسبیت گرائی : این أثر برای سطح دانشگاه‌ها نوشته شده و به حل شبهات سوفسطائیان در باب شناخت در سه بخش پرداخته‌ام و  در سال 84 به چاپ رسیده است.
 • برهان های صدیقین : در این رساله برهانهای صدیقین را به (216) برهان رسانده‌‌ام که (10) برهان از دیگران است و (206‌) برهان از اینجانب و در شهریور 87 چاپ شده است، این کتاب در همایش أهل قلم استان اصفهان به‌عنوان کتاب برگزیده سال 1387 معرفی گردید. ویراست دوم این کتاب با 220 برهان و تحقیقات اضافه، توسط موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 93 به چاپ رسید.
 • بررسی فلسفه تاریخ از دیدگاه مارکسیسم : این کتاب در اوائل انقلاب و برای سطح دبیرستان نوشته شد و چاپ گردیده.
 • مواقع الخلل فی قواعد العلل : در این کتاب قانون علیت را مورد بررسی قرار داده‌ام إشکالات عرفاء را بر علیت تأیید، و سایر اشکالات را دفع کرده‌ام و در بخشی از قواعد به نکات تازه‌ای پرداخته‌ام، این کتاب هنوز چاپ نشده است.
 • گامهای پسین در فلسفه برین، گام مبانی : در این کتاب به تبیین مبانی یک فلسفه نو بر مبنای تکثر ناپذیری وجود پرداخته‌ام، چاپ اول این کتاب سال 94 و چاپ دوم آن سال 95 توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انجام شد.
 • کثرت، یا وحدت وجود : این کتاب مجموعه مناظراتی است که بین نگارنده و حجه الاسلام فیاضی در باره وحدت وجود انجام شده‌ است، که در سال 94 که توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسید.
 • گامهای پسین در فلسفه برین، گام امور عامه : این کتاب در حقیقت جلد دوم کتاب (گامهای پسین در فلسفه برین، گام مبانی)، و ادامه آن است که در بخش امور عامه فلسفه‌ای که خود اقامه کرده‌ام می‌باشد که در سال 97 که توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.
 • تحلیلی بر عرفان نظری : در این کتاب با شیوه برهانی به اثبات عمده مسائل عرفانی نظری پرداخته‌ام که توسط جامعه المصطفی العالمیه در سال 97 بچاب رسیده است.

مقالات :

 • تأملی بر نگریستن از ناکجا، (مجله حوزه و دانشگاه، شماره 8، پاییز سال 75)
 • رسیدن به راز گل و گلبرگ، (مجله حوزه و دانشگاه، شماره 11 و 12 تابستان و پاییز سال 76)
 • اثبات وجود خدا از طریق خواص گزاره (مجله اختصاصی کلام، شماره 39، پاییز 1380)
 • بازسازی برهان آنسلم، (مجله معرفت فلسفی، شماره 10، زمستان 1384)
 • ملازمت أصالت وجود با وجوب ذاتی آن، (مجله معرفت فلسفی شماره 6، زمستان 1383) این مقاله در همایش أهل قلم استان اصفهان به‌عنوان مقاله برگزیده سال 1385 معرفی گردید.
 • ملازمت أصالت حقیقت وجود با وجوب ذاتی آن، (مجله معرفت فلسفی، شماره 9، پاییز 1384)
 • عرفان صدر المتألهین از دیدگاه امام خمینی، (مجموعه مقالات کنگره عرفانی و أخلاقی امام خمینی)
 • برهان محقق اصفهانی بر وجود خدا، (مجله نقد و نظر، شماره 43- 44 پاییز و زمستان  1385)
 • استواری قاعده صدور واحد، (مجله نقد و نظر، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1385)
 • برهانهان عرفانی بر وجود خدا، مجله نقد و نظر (شماره 3 و 4، زمستان 1386)
 • أصالت وجود، (مجله معارف عقلی، شماره 6، تابستان 1386؛ و نیز کتاب گنجینه معرفت، مؤسسه امام خمینی، سال 1388)
 • توجیه عقلانی کثرت در فرض وحدت شخصی وجود، (مجله معارف عقلی، شماره 4، زمستان 1385)
 • برهانهای صدیقین، (مجله معارف عقلی، شماره 10، تابستان 1387؛ و نیز کتاب گنجینه معرفت، مؤسسه امام خمینی سال 1388)
 • نکاتی در باره گزاره‌های حقیقیه، (مجله معارف عقلی، شماره 9، بهار 1387)
 • حدوث دهری، (کتاب رفعت حکمت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1388، کنگره علامه رفیعی قزوینی)
 • تشکیک، (کتاب گنجینه معرفت، مؤسسه امام خمینی، سال 1388)
 • تشکیک در وجود، (کتاب گنجینه معرفت، مؤسسه امام خمینی، سال 1388)
 • حکم ناپذیری وجود، (مجله معرفت فلسفی، شماره 27، بهار 1389)
 • برهانهای عدمی، (مجله قبسات شماره 55- بهار 1389)
 • باور به خدا شرط باور به هر گزاره ایجابی، (مجله قبسات، شماره 61 پاییز 90؛ و نیز مجموعه مقالات برگزیده در همایش روز جهانی فلسفه، سال 89).
 • تشکیک در تشکیک وجود حکمت صدرائی، (مجله معرفت فلسفی، شماره 29، پاییز 1389)
 • وحدت وجود از دیدگاه حکیم الهی قمشه‌ای، (یادنامه حکیم الهی قمشه‌ای، سال 91)
 • موانع حکم پذیری حقیقت «وجود»‏، (مجله معرفت فلسفی، شماره 44، تابستان 93)
 • در باره نسبت خلق و حق از منظر عقل و نقل، (مجله فلسفه دین دانشگاه تهران بهار 93).
 • بررسی دیدگاه شهید مطهری در باره نسبت اصالت وجود و وحدت وجود، (همایش بین المللی اندیشه‌های استاد مطهری قم خرداد 93).
 • نقد دیدگاه فلاسفه در مورد انواع حدوث عالم، (مجله قبسات شماره 79، بهار 95).
 • برهان واقعیت بر هستی خداوند، تقریر، حل شبهات و نکات، (مجله فلسفه دین دانشگاه تهران، شماره 2، تابستان 95).گ
 • نزاع عارف و فیلسوف بر سر ماهیت خداوند (قبسات، بهار 1397)
 • براهین سه‌گانۀ محقق خفری بر اثبات وجود خداوند و ارزیابی اشکالات صدرالمتألهین بر آن؛ (مجله فلسفه دین دانشگاه تهران، شماره 2 تابستان 97 ).
 • تأثیر خدا شناسی فلاسفه شیعه در تبیین خدا شناسی، (مقاله پذیرفته شده در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی زمان اجرا اردیبهشت 1397).
 • هم‌معنایی صفات و بیصفتی ذات، (خرد نامه صدرا، شماره92  فصل تابستان 1397).
 • علم الهی در عرفان اسلامی (دائره المعارف انجمن حکمت و فلسفه).

موسساتی همکار :

 • موسسه امام خمینی
 • دانشگاه مفید
 • جامعه الزهراء
 • جامعه المصطفی العالمیه
 • پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
بیش از 3719 نفر عضو مدرسه مجازی صبح توحید می باشند ثبت نام در مدرسه